วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการขอ Visa เข้า ประเทศอินเดียอย่างละเอียด

มีการ Up Date  เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นขอวีซ่า และ สถานที่ยื่น ใหม่  ลง วันที่ 1 ธันวาคม 2559 : คลิ๊ก

แบบฟอร์มออนไลน์คำร้องขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 5. จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือ
  หน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 7. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
 8. ใบจองโรงแรม    (ลองค้นหาโรงแรม เปรียบเทียบราคาดู ใน  www.Agoda.co.th  ก็ได้)

 9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (สำคัญมาก ต้องจองก่อน)
 10. แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรมในการท่องเที่ยว
 11. หมายเหตุ : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง (ต้องมีหนังสืิอมอบอำนาจภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ) : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย - วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)
  - อายุวีซ่า 6 เดือน 1,700 บาท - ชาวต่างชาติเสียเพิ่ม +400 บาท
  - วีซ่าธุรกิจ (Business)
  - 8,200 บาท - ชาวต่างชาติเสียเพิ่ม +400 บาท
  - ค่าดำเนินการของศูนย์ IVS Service 15 บาท - ค่าบริการสถานฑูต 70 บาท
  : ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า
  • 3 - 5 วันทำการ
   (สำหรับหนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทางชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • 6 - 8 วันทำการ
   (สำหรับหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
  : ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การสหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท
  ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย Indian Visa and Passport Application Centre ( IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
  โทรศัพท์ : 02-6641200 โทรสาร : 02-6641201 อีเมล์ : infothai@ivsglobal.in เว็บไซต์ : http://www.indiavisathai.com/
  วันและเวลาทำการ
  : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับยื่นวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน


  สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย เลขที่ 46 ซ.ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Tel: 02-2580300-5 Fax : 02-2584627, 02-2621740 Website : http://www.indianembassy.in.th/index.php
  วันหยุดของศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย ปี 2013
  - วันอังคารที่ 1 มกราคม
  - วันเสาร์ที่ 26 มกราคม
  - วันพุธที่ 27 มีนาคม
  - วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม
  - วันจันทร์ที่ 15 เมษายน
  - วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
  - วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม
  - วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม
  - วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม
  - วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม
  - วันพุธที่ 2 ตุลาคม
  - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม
  - วันพุธที่ 16 ตุลาคม
  - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน
  - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน
  - วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม
  - วันพุธที่ 25 ธันวาคม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น